ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 การรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
18 มี.ค. 63 ถึง 20 มี.ค. 63 ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
06 มี.ค. 63 ถึง 10 มี.ค. 63 การรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
28 ก.พ. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 การรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
06 ก.พ. 63 ศูนย์อนามัยที่ 7 ออกติดตามและประสานงานโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น
05 ก.พ. 63 โรงเรียนสตรีศึกษาเข้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM)
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
27 ธ.ค. 62 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันคริสมาสต์ ปีการศึกษา 2562
25 ธ.ค. 62 งานศิลปวัฒนธรรมอีสาน ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
24 ธ.ค. 62 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2562
20 ธ.ค. 62 ถึง 21 ธ.ค. 62 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายปรเสิฐสงคราม จ.ร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562
21 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62 กิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา/ชดลูกเสือสามัญ
18 ก.พ. 62 กิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา/ชุดลูกเสือสำรอง
27 พ.ค. 58 วันแชลเลนจ์เดย์
ออกกำลังกายทุกคน
ชุดกีฬา บริหรทั่วไป
18 พ.ค. 58 เปิดเรียนภาค 1
12 ก.พ. 58 ถึง 13 ก.พ. 58 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  สามัญและสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา  วันท่ี 12 ก.พ. 2558  ออกค่าย วันท่ี 13 ก.พ. 2558 ท่ี  ต่ายประเสริฐสงคราม  จังหวัดร้อยเอ็ด
ต่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด/แต่งชุดลูกเสือ
16 ม.ค. 58 วันครู
โรงเรียน ศพว./สุภาพ ครูอำเภอศรีสมเด็จ
30 ธ.ค. 57 การอบรมขยายผลการใช้โปรแกรม dbookPRO
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สพป.รอ.1 และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 ธ.ค. 57 วันขึ้นปีใหม่
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
30 ธ.ค. 55 ผ้าป่าสามัคคี \\
กำหนดการ
วันที่ 30 ธันวาคม 2555

เวลา 12.00 น. ศิษย์เก่าทุกรุ่น ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกันจัดตั้งต้นผ้าป่าที่โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา และร่วมรับประทานอาหาร
เวลา 14.00 น. จัดขบวนแห่องค์ผ้าป่าจากโรงเรียนไปยังบ้านกอก และ บ้านกล้วยแล้วเข้าสู่บริเวณโรงเรียนโดยพร้อมเพียงกัน
เวลา 15.30 น. ถวายองค์ผ้าป่า
เวลา 16.30 - 20.30 น. พบปะสังสรรค์ระหว่างรุ่นศิษย์เก่า ผู้ปกครองและชุมชน ผู้มีจิตอันเป็นกุศล
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา/ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
01 ก.ค. 54 กิจกรรมสวนสนามลูกเสือประจำปี 2554
เรียนเชิญผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปร่วมชมกิจกรรมสวนสนามลูกเสือประจำปี 2554
admin
เปิดเรียน 18 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา เปิดเรียนภาคเรียนท่  1 วันที่  18  พฤษภาคม  2558
วิชาการ
วันครู
โรงเรียน ศพว./สุภาพ ครูอำเภอศรีสมเด็จ