ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

               ผู้บริหารโรงเรียน  ชื่อ   นายสมบูรณ์  เศษจันทร์  วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่   ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๔๔  จนถึงปัจจุบัน

ประวัติโดยย่อ   
                โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา  ตั้งอยู่บ้านกล้วย เลขที่ ๘๖  หมู่ ๔ ต.สวนจิก .ศรีสมเด็จ  .ร้อยเอ็ด  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๔๘๑   แรกตั้งได้ใช้ศาลาวัดบ้านกล้วยเป็นที่เปิดทำการสอน  ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลปอภาร ” (วัดบ้านกล้วย) เปิดสอนชั้น ป.๑ -๔ มีนักเรียน ๕๒ คน มีข้าราชการครู คน นายแสน  สุขกำเนิด เป็นครูใหญ่  และเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ มกราคม  ๒๕๐๐

                เมื่อวันที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๐๔ ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้ง  นายสมโภชน์  สืบสำราญ  มาเป็นครูใหญ่

                    ปี พ.. ๒๕๒๐  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ฉ จำนวน หลัง  และได้ย้ายโรงเรียนออกมาจากวัดมาตั้งเป็นเอกเทศบนที่ดินของโรงเรียนมีเนื้อที่  ๑๙  ไร่ ๑๔  ตารางวา  สร้างอาคารเรียนเสร็จ

และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ ได้ตั้งชื่อว่า                 โรงเรียนบ้านกล้วยประชาสามัคคี  

และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา  จนถึงปัจจุบัน

               ต่อมา นายสมโภชน์  สืบสำราญ เกษียณอายุราชการ  และนายสมบูรณ์  เศษจันทร์  ได้ย้ายมาเป็น อาจารย์ใหญ่แทน  และได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตามลำดับ

               ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  โรงเรียนได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เปิดขยายชั้นเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่น 2  :  โรงเรียนดีใกล้บ้าน

               ในปีการศึกษา ๒๕๕๒  โรงเรียนได้ผ่านการประเมินเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่  2  ( โรงเรียนดีใกล้บ้าน )     ในวันที่    มีนาคม   ๒๕๕๓

               ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.  ๑๐๕ / ๒๙ ขนาด ๔ ห้องเรียนใต้ถุนโลง ๑ หลัง

               คำขวัญของโรงเรียน  คือ  ประพฤติดี  มีวิชา  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม

               วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา  คือ  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา  และมีความสุข