ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)

               ภายในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ในการพัฒนาโรงเรียน  นักเรียน  และบุคลากรสู่ความเป็นสากลทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี  มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
         ปรัชญาของโรงเรียน
    วิริเยน  สุขมจฺ  เจติ  (ความพากเพียรนำสุขมาให้)
คำขวัญของโรงเรียน

       ประพฤติดี  มีวิชา  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม