ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

                  . จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

                  . ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

                  . ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกด้าน

                  . พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้สามารถจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นสากลได้อย่างมีคุณภาพ

                  . จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศ ที่หลากหลาย  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

                  . ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ไทยในโรงเรียนและชุมชน

    เป้าหมาย (Goal)

                  . สามารถเกณฑ์นักเรียนเข้าเรียนได้ครบ  ๑๐๐  %

                  . นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่กำหนด

                  . บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

                  . บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

                  . นักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศ ที่หลากหลายและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

                  . ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย