ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป 

               ชื่อสถานศึกษา คือโรงเรียน บ้านกล้วยวิทยา    ตั้งอยู่ที่บ้านกล้วย  หมู่ที่ ๔  ตำบลสวนจิก   อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์  ๔๕๒๘๐  โทรศัพท์  ๐๔๓๕๐๑๐๙๒   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 

         เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล     ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีเนื้อที่   ๑๙  ไร่    -  งาน   ๑๔  ตารางวา 

               มีเขตพื้นที่บริการ    หมู่บ้าน  ได้แก่

                              ๑. บ้านกล้วย  หมู่ที่ ๔  ตำบลสวนจิก

                              ๒. บ้านดอนน้ำคำ  หมู่ที่ ๘  ตำบลสวนจิก

                              ๓.บ้านเหล่าอาราง  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลสวนจิก

                              ๔. บ้านกอก  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลสวนจิก

                              ๕. บ้านท่าแร่  หมู่ที่    ตำบลเมืองเปลือย

                              ๖. บ้านหนองม่วง  หมู่ที่ ๕  ตำบลหนองใหญ่

                              ๗. บ้านไม้ล่าม  หมู่ที่    ตำบลเมืองเปลือย

                              ๘. บ้านเหล่าดอนไฮ  หมู่ที่    ตำบลเมืองเปลือย

                                  ๙. บ้านหนองคูยาง  หมู่ที่    ตำบลบ้านบาก