ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประภทสถานศึกษา และบุคคล นายสมบูรณ์ เศษจันทร์ ) สาขาป้อง

เวลา 13.30 น. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นใน 5 สาขา จำนวน 2,578 คน โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร และข้าราชการ เข้าร่วม ที่หอประชุมพุทธมณฑล ศาลายา

ร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ กล่าวรายงานการจัดงานว่า ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดมีความตระหนักถึงคุณค่า การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง ต่อชุมชน และต่อสังคม ดังนั้น จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการยกย่องเชิดชูบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา และโครงการดีเด่น ทั้งในส่วนกลางและระดับเขตพื้นที่ โดยในปีการศึกษา 2558 มีผลงานที่เสนอเข้ารับรางวัล รวม 4,440 ผลงาน เป็นผลงานที่ผ่านการประเมินหลักเกณฑ์ระดับดีเด่นจำนวน 2,578 ผลงาน ใน 5 สาขา ได้แก่ สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สาขาอนุรักษ์มรดกไทย และสาขาเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
       นโอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ที่ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในการปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยมีผลการดำเนินงานระดับดีเด่น เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้

การที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร หน่วยงาน และสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นที่เป็นประจักษ์ ทั้งในด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์, ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม, ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และด้านการอนุรักษ์มรดกไทย จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบุคลากรทางการศึกษา ที่จะทำหน้าที่ปลูกฝังเด็กและเยาวชนของชาติ ให้มีพื้นฐานทางความคิด มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีตามพระราชดำรัสและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2560,16:15   อ่าน 349 ครั้ง