ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคา
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา

เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
 
          ด้วยโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา  ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546  สั่ง ณ วันที่  8  กรกฎาคม  2546  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 378,000 (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ 352,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังเอกสารที่เเนบ
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2557,10:37   อ่าน 301 ครั้ง