ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเรณู ประดิษฐบุญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 080728246
อีเมล์ : raynoo2513@gmail.com
ที่อยู่ :
60 หมู่ 8 ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2539-2551 โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง ต.ชุมแสง สปอ.กระสัง สปจ.บุรีรัมย์ อาจารย์ 1 ระดับ3
2551-2555 โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร ต.พระเจ้า .อำเภอเชียงขวัญ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ครู คศ.3
2555-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ ศพป.รอ. 1 ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล