ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเวียงพิศ คำสุทธี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0872214083
อีเมล์ : tookta_000@hotmail.com
ที่อยู่ :
109 หมู่5 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ้ด
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏนครราชสีมา เอกการประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2)
2536 ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา
2530 ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ต.ค. 2553 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ครู คศ.3
25 ธ.ค. 2551 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1 ครู คศ.2
1 พ.ย. 2551 โรงเรียนสามขาวิทยา ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด สพท.ร้อยเอ็ด เขต 2 ครู คศ.2
21 ส.ค. 2549 โรงเรียนสามขาวิทยา ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด สพท.ร้อยเอ็ด เขต 2 ครู คศ.1
24 ธ.ค. 2547 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ครู คศ.1
20 พ.ค. 2541 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา อาจารย์ 1 ระดับ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556
2 รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประเภทบุคคล สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2559
3 รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๐ จากคุรุสภา
4 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
5 3-5 ต.ค. 56 เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.รอ.1
6 11-13 ธ.ค. 56 เหรียญทอง ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 ระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 9 ส.ค. 56 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลโครงงานดีเด่นระดับประเทศ "Lab School Symposium 2013" จาก สพฐ.
8 16 ม.ค. 60 รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สปอ.ศรีสมเด็จ
9 25 ธ.ค. 54 รางวัลชนะเลิศ Best Practice กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับประถม สปอ.ศรีสมด็จ
10 16 ม.ค. 52 ครูดีเด่นด้านการสอนทักษะคณิตศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอโพนทราย
11 29 ก.ย. 50 ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 5 โรงเรียนสามขาวิทยา สพท.ร้อยเอ็ด เขต 2