ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศักดิ์สุมิตร สืบสำราญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา วิชาโทคณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0858555299
อีเมล์ : ssmssr@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
111 หมู่11 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45280
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล