ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสอนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : พระชัยะ โกมะโล
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศาสนาปรัชญา
เบอร์โทรศัพท์ : 0823112433
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
วัดป่าศรีมงคล (โคกร้าง) ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ้ด
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล