ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุธาสินี จังหวัดกลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0833287557
อีเมล์ : Sutasine_321@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
115 หมู่1 ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ปริญญาตรี (คบ.ชีววิทยา) สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา ครูชำนาญกสรพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล