ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางรัตนภรณ์ แช่มเมืองปัก
ครู คศ.3

นางบุญหลาย เพ็งอารีย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0