ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภรณี บุ่นวรรณา
ครู คศ.3

นางมณีรัตน์ เหลาไผ่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0