ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศักดิ์สุมิตร สืบสำราญ
ครู คศ.3

นายศรีศักดิ์ ยุทธไกร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0