ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุธาสินี จังหวัดกลาง
ครู คศ.2

นางเวียงพิศ คำสุทธี
ครู คศ.3

นางศิรินทร์รัตน์ กุลพิพิธ
ครู คศ.1

นางเรณู ประดิษฐบุญ
ครู คศ.3