ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุธาสินี จังหวัดกลาง
ครู คศ.2

นางเวียงพิศ คำสุทธี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางศิรินทร์รัตน์ กุลพิพิธ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางเรณู ประดิษฐบุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0