ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนิคม แสนนาใต้
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางเรณู ประดิษฐบุญ
ครู คศ.3

นางภรณี บุ่นวรรณา
ครู คศ.3