ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระ เหลาไผ่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ