ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปราณี ศักดิ์สุระ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ