ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประพงษ์ สุขกำเนิด
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ปิ่นละออ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโสภณวรากร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอุดมปัญโญภาส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ สุขกำเนิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเอี่ยม จำรองเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประยงค์ สาไชยันต์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประนอม อังคะคำมูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์ พันธ์อนันต์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเสงี่ยม อรัญมิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี เพ็งอารีย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญทัน วงศ์ภูดร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญทอม สาไชยันต์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด โฮมจุมจัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ เศษจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ