ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมบูรณ์ เศษจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2011
ปรับปรุง 25/02/2019
สถิติผู้เข้าชม 432891
Page Views 600598
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน
2 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน
3 โรงเรียนบ้านดงกลาง ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน
4 โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ดงแดง จตุรพักตรพิมาน
5 โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ดงแดง จตุรพักตรพิมาน
6 โรงเรียนบ้านงูเหลือม ดงแดง จตุรพักตรพิมาน
7 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม ดงแดง จตุรพักตรพิมาน
8 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ดงแดง จตุรพักตรพิมาน 043500163
9 โรงเรียนบ้านป่าแดงสาขาบ้านหนองตอน้อย ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน
10 โรงเรียนบ้านดู่น้อย ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน
11 โรงเรียนบ้านดงยาง ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน
12 โรงเรียนบ้านป่าแดง ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน
13 โรงเรียนบ้านหนองชาด ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน
14 โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล น้ำใส จตุรพักตรพิมาน 043500039
15 โรงเรียนบ้านยางเครือ น้ำใส จตุรพักตรพิมาน 043544060
16 โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ น้ำใส จตุรพักตรพิมาน
17 โรงเรียนรัฐทวิคาม น้ำใส จตุรพักตรพิมาน 043544175
18 โรงเรียนบ้านโคกมอน ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน
19 โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน
20 โรงเรียนบ้านหนองบัวเลิง ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน
21 โรงเรียนบ้านร่องคำ ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน 043547405
22 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน
23 โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน
24 โรงเรียนบ้านป่าดวน ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน
25 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโล ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน
26 โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน
27 โรงเรียนบ้านดอนแคน ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน
28 โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน
29 โรงเรียนบ้านหนองหิน ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน 043500044
30 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน
31 โรงเรียนบ้านข่า หนองผือ จตุรพักตรพิมาน
32 โรงเรียนบ้านหนองแอก หนองผือ จตุรพักตรพิมาน
33 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน หนองผือ จตุรพักตรพิมาน
34 โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ จตุรพักตรพิมาน (043) 531369
35 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน หนองผือ จตุรพักตรพิมาน
36 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน
37 โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน (043) 561087
38 โรงเรียนหนองตอวิทยา หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน
39 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน
40 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน
41 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน
42 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว อีง่อง จตุรพักตรพิมาน
43 โรงเรียนบ้านสวนมอญ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน
44 โรงเรียนบ้านอีง่อง อีง่อง จตุรพักตรพิมาน
45 โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก อีง่อง จตุรพักตรพิมาน
46 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน 043547689
47 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน
48 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน
49 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน
50 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน
51 โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง) โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน
52 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน
53 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน
54 โรงเรียนบ้านหนองคูบอน โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน
55 โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) จังหาร จังหาร
56 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง จังหาร จังหาร
57 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ จังหาร จังหาร
58 โรงเรียนบ้านแคน จังหาร จังหาร
59 โรงเรียนเมืองจังหาร จังหาร จังหาร
60 โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) ดงสิงห์ จังหาร
61 โรงเรียนบ้านแพง(จัตุคามสำราญวิทยา) ดงสิงห์ จังหาร
62 โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล ดงสิงห์ จังหาร
63 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ ดงสิงห์ จังหาร
64 โรงเรียนบ้านหนองตอ(คุรุราษฎร์ศึกษาคาร) ดงสิงห์ จังหาร
65 โรงเรียนบ้านเลิงคา ดินดำ จังหาร
66 โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี ดินดำ จังหาร
67 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ดินดำ จังหาร
68 โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง ดินดำ จังหาร
69 โรงเรียนบ้านพยอม ดินดำ จังหาร
70 โรงเรียนดงยางสะแบง ดินดำ จังหาร
71 โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) ดินดำ จังหาร
72 โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) ปาฝา จังหาร
73 โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) ปาฝา จังหาร
74 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย ปาฝา จังหาร
75 โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค ผักแว่น จังหาร
76 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล) ผักแว่น จังหาร
77 โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา ผักแว่น จังหาร
78 โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ ผักแว่น จังหาร
79 โรงเรียนบ้านแจ้ง(คุรุประชาสรรค์) ม่วงลาด จังหาร
80 โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด ม่วงลาด จังหาร
81 โรงเรียนหัวนางามวิทยา ยางใหญ่ จังหาร
82 โรงเรียนไตรคามวิทยา ยางใหญ่ จังหาร
83 โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) แสนชาติ จังหาร
84 โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ แสนชาติ จังหาร
85 โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ แสนชาติ จังหาร
86 โรงเรียนบ้านหวายน้อย ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง
87 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง
88 โรงเรียนบ้านจาน ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง 043544447
89 โรงเรียนบ้านนางาม บึงงาม ทุ่งเขาหลวง
90 โรงเรียนบึงงามพัฒนา บึงงาม ทุ่งเขาหลวง
91 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว บึงงาม ทุ่งเขาหลวง
92 โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ บึงงาม ทุ่งเขาหลวง
93 โรงเรียนบ้านโนนราษี บึงงาม ทุ่งเขาหลวง 043500011
94 โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ มะบ้า ทุ่งเขาหลวง
95 โรงเรียนบ้านหวายหลึม มะบ้า ทุ่งเขาหลวง
96 โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง มะบ้า ทุ่งเขาหลวง
97 โรงเรียนบ้านยางใต้ เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง
98 โรงเรียนบ้านเทอดไทย เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง
99 โรงเรียนบ้านอีโก่ม เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง
100 โรงเรียนบ้านหนาด เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง
101 โรงเรียนบ้านซองแมว เหล่า ทุ่งเขาหลวง
102 โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) เหล่า ทุ่งเขาหลวง
103 โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง เหล่า ทุ่งเขาหลวง
104 โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรุปถัมภ์) ธงธานี ธวัชบุรี
105 โรงเรียนบ้านธวัชบุรี ธงธานี ธวัชบุรี
106 โรงเรียนบ้านหนองดู่ ธงธานี ธวัชบุรี
107 โรงเรียนบ้านหัวโนน ธวัชบุรี ธวัชบุรี 043-500264
108 โรงเรียนบ้านดู่ ธวัชบุรี ธวัชบุรี
109 โรงเรียนบ้านคางฮุง ธวัชบุรี ธวัชบุรี 04350054
110 โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย นิเวศน์ ธวัชบุรี
111 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ นิเวศน์ ธวัชบุรี
112 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม นิเวศน์ ธวัชบุรี
113 โรงเรียนบ้านนิเวศน์ นิเวศน์ ธวัชบุรี
114 โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร บึงนคร ธวัชบุรี 0868507123
115 โรงเรียนบ้านสังข์ บึงนคร ธวัชบุรี
116 โรงเรียนบ้านไผ่ บึงนคร ธวัชบุรี -
117 โรงเรียนบ้านขาม บึงนคร ธวัชบุรี
118 โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ มะอึ ธวัชบุรี
119 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ มะอึ ธวัชบุรี 043500055 มือถือ087-2267606
120 โรงเรียนบ้านมะอึ มะอึ ธวัชบุรี 043544230
121 โรงเรียนบ้านอีหมุน ราชธานี ธวัชบุรี
122 โรงเรียนบ้านราชธานี ราชธานี ธวัชบุรี
123 โรงเรียนบ้านไก่ป่า หนองพอก ธวัชบุรี
124 โรงเรียนบ้านดอนชัย หนองพอก ธวัชบุรี
125 โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม หนองพอก ธวัชบุรี
126 โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองไผ่ ธวัชบุรี
127 โรงเรียนบ้านตาอุด หนองไผ่ ธวัชบุรี
128 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา หนองไผ่ ธวัชบุรี 043623152
129 โรงเรียนบ้านหนองเต่า หนองไผ่ ธวัชบุรี
130 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองไผ่ ธวัชบุรี
131 โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า อุ่มเม้า ธวัชบุรี
132 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อุ่มเม้า ธวัชบุรี
133 โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง อุ่มเม้า ธวัชบุรี
134 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา อุ่มเม้า ธวัชบุรี
135 โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม อุ่มเม้า ธวัชบุรี
136 โรงเรียนบ้านตรีคาม อุ่มเม้า ธวัชบุรี
137 โรงเรียนบ้านนาคำ อุ่มเม้า ธวัชบุรี
138 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง เขวาทุ่ง ธวัชบุรี
139 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เขวาทุ่ง ธวัชบุรี
140 โรงเรียนบ้านหนองต่าย เขวาทุ่ง ธวัชบุรี
141 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย เมืองน้อย ธวัชบุรี
142 โรงเรียนบ้านมะยาง เมืองน้อย ธวัชบุรี
143 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม เมืองน้อย ธวัชบุรี
144 โรงเรียนบ้านหนองเบิด เมืองน้อย ธวัชบุรี
145 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม ไพศาล ธวัชบุรี
146 โรงเรียนบ้านดู่ไพศาล ไพศาล ธวัชบุรี
147 โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา ไพศาล ธวัชบุรี
148 โรงเรียนเจริญศึกษา ศรีสมเด็จ
149 โรงเรียนบ้านบากหนองแดง บ้านบาก ศรีสมเด็จ -
150 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ
151 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ
152 โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ 043-508080
153 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ
154 โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ
155 โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ
156 โรงเรียนบ้านสวนจิก สวนจิก ศรีสมเด็จ
157 โรงเรียนบ้านเหล่ากุด สวนจิก ศรีสมเด็จ
158 โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว สวนจิก ศรีสมเด็จ 043544596
159 โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ สวนจิก ศรีสมเด็จ
160 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สวนจิก ศรีสมเด็จ 043545805
161 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน หนองแวงควง ศรีสมเด็จ
162 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ หนองแวงควง ศรีสมเด็จ 043501179
163 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ
164 โรงเรียนทรายทองวิทยา หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ
165 โรงเรียนโนนสีดาวิทยา หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ
166 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ -
167 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ
168 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ
169 โรงเรียนบ้านโพนทอง โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ
170 โรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ
171 โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ 0-4356-3300
172 โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ 043563206
173 โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ
174 โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) บ้านเขือง เชียงขวัญ
175 โรงเรียนบ้านโนนข่า บ้านเขือง เชียงขวัญ
176 โรงเรียนบ้านเขือง บ้านเขือง เชียงขวัญ
177 โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย บ้านเขือง เชียงขวัญ 043500157
178 โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) พระธาตุ เชียงขวัญ
179 โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง พระธาตุ เชียงขวัญ
180 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ พระธาตุ เชียงขวัญ
181 โรงเรียนบ้านบุ่งค้าแก่งข่า พระธาตุ เชียงขวัญ
182 โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) พระเจ้า เชียงขวัญ
183 โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร พระเจ้า เชียงขวัญ
184 โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) พระเจ้า เชียงขวัญ
185 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม พลับพลา เชียงขวัญ
186 โรงเรียนบ้านเกษมสุข พลับพลา เชียงขวัญ
187 โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ พลับพลา เชียงขวัญ 043500290
188 โรงเรียนบ้านพลับพลา พลับพลา เชียงขวัญ
189 โรงเรียนบ้านหนองแก่ง พลับพลา เชียงขวัญ
190 โรงเรียนบ้านหมูม้น หมูม้น เชียงขวัญ
191 โรงเรียนบ้านมีชัย หมูม้น เชียงขวัญ 043500260
192 โรงเรียนบ้านธาตุประทับ หมูม้น เชียงขวัญ
193 โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม เชียงขวัญ เชียงขวัญ 043-500288
194 โรงเรียนบ้านดอนแดง เชียงขวัญ เชียงขวัญ
195 โรงเรียนบ้านแมด เชียงขวัญ เชียงขวัญ
196 โรงเรียนเชียงขัวญพิทยาคม เชียงขวัญ เชียงขวัญ
197 โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) เมืองร้อยเอ็ด
198 โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) เมืองร้อยเอ็ด
199 โรงเรียนบ้านป่าบากเหล่าเรือ(คุรุราษฎร์สามัคคี) ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด
200 โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด 04354344
201 โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด
202 โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด
203 โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด
204 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด
205 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(คุรุศิษย์ประชานุสรณ์) ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด
206 โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด
207 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด 043653001
208 โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด
209 โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด
210 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด
211 โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด
212 โรงเรียนอนุบาลธิวะรัตน์ รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด
213 โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคีสาขาบ้านเขวา รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด
214 โรงเรียนบ้านเปลือยนอก รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด
215 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด
216 โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด
217 โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด
218 โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด
219 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด
220 โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
221 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
222 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด 043-654718
223 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
224 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
225 โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
226 โรงเรียนบ้านดงสวองหนองสูบ สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
227 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
228 โรงเรียนบ้านซ้ง(บ้านซ้งวิทยาคม) หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
229 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด (043) 653601
230 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด
231 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด
232 โรงเรียนบ้านหนองยูง หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด
233 โรงเรียนบ้านโนนแท่น หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด
234 โรงเรียนบ้านแวงวิทยา หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด
235 โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด
236 โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด
237 โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด 043541224
238 โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
239 โรงเรียนขัติยะวงษา เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
240 โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เทอดเกียรติวีระชน) เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
241 โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
242 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
243 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
244 โรงเรียนบ้านสามแยกโพธิ์ชัย เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
245 โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด
246 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด
247 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด 043544544
248 โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด
249 โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด
250 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด
251 โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรีสามัคคี โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด
252 โรงเรียนบ้านป่ายาง โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด
253 โรงเรียนบ้านค้อ โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด 043545115
254 โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด
255 โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด
256 โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
257 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
258 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
259 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
260 โรงเรียนอนุบาลเครือวัลย์ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
261 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
262 โรงเรียนการกุศลบ้านยางเครือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
263 โรงเรียนสตรีศึกษา ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
264 โรงเรียนร้อยเอ็ดการบริบาล ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด 0833683468
265 โรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
266 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
267 โรงเรียนซ.วิทยา ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด